Na odmietnutie striedavky musí byť preukázaný zákonný dôvod

 • JUDr. Zuzana Stavrovská, advokátka

 • Čo to v praxi znamená? - Bude súd schopný posúdiť dostatočne kvalifikovane schopnosti obidvoch rodičov vychovávať dieťa? Bude sa súd v prípade, že len jeden z rodičov súhlasí so striedavou osobnou starostlivosťou (ďalej striedavkou) v každom takomto prípade obracať na súdnych znalcov (v oblasti psychológia alebo psychiatria) so žiadosťou o vypracovanie znaleckého posudku, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa? Bude dostatočne rýchle prebiehať súdne konanie o striedavke tak, aby nedošlo k odcudzeniu sa dieťaťa od otca? Bude možné vydať uznesenie o predbežnom opatrení o zverení do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov?

  Podľa môjho názoru by súdy by nemali skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Súdy by mali rozhodovať o tom, že štandardom pri schopnosti a záujme oboch rodičov o dieťa je „striedavka", a len vo výnimočných prípadoch nie. A túto výnimočnosť a dôvod „prečo nie striedavka" by mali súdy skúmať. Dôvody proti striedavke by sa museli preukázať a to aj pri rozhodovaní o návrhu na vydanie predbežného opatrenia o zákaze striedavky.

  Podľa môjho názoru, novela Zákona o rodine, ktorá nadobúda účinnosť 1.7.2010 vychádza v novelizovaných dotknutých ustanoveniach (v § 24 ods. 2, § 24 ods. 4, § 24 ods. 5, § 25 ods. 2, § 36 ods. 1 a § 62 ods. 6) z filozofie, že obidvaja rodičia sú spôsobilí vychovávať dieťa aj nie je preukázané opak. Poukazujem opäť na to, že prevažne počas spoločného spolunažívania otca a matky maloletého dieťaťa tento rodič - prevažne otec bol spôsobilý vychovávať dieťa - táto jeho spôsobilosť automaticky zo zákona (zákona o rodine) vznikla narodením dieťaťa. Vtedy nikto neskúmal túto rodičovskú spôsobilosť. Rovnako ako rodič automaticky aj dieťa zastupoval a spravoval jeho záležitosti.

  Rodičovská spôsobilosť vznikla zo zákona - narodením dieťaťa, a to bez znaleckých posudkov a bez osobitných posudzovaní vzťahu dieťaťa k obidvom rodičom, citovým väzbám vývinovým potrebám, stabilite výchovného prostredia ...
  Existencia rodičovskej spôsobilosti sa začína osobitne posudzovať len v prípade, že rodičia spolu nežijú! Ale pritom keď spolu ako rodičia žijú sa tieto schopnosti starať sa o dieťa považujú za automaticky vhodné a zákonné.

  Existujúci ale aj budúci právny status rodičovských práv a povinností (od 1.7.2010) deklaruje, že keď rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, automaticky sa predpokladá rodičovská neschopnosť druhého rodiča - prevažne otca v starostlivosti o maloleté dieťa. Svedčia o tom rozsudky súdov upravujúce styk otca s maloletým dieťaťom.

  V § 28 Zákona o rodine sa vymedzuje, čo je súčasťou rodičovských práv a povinností. 
  Je to v odseku (1)
  a)sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa,
  b)zastupovanie maloletého dieťaťa,
  c)správa majetku maloletého dieťaťa.
  Rodičovské práva a povinnosti majú obidvaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

  Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. 

  Platí to aj v prípade, k jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.
  Na základe tejto dikcie zákona, rodičia môžu byť obmedzení rodičovských práva alebo ich pozbavení len na rozsudkom súdu, v ktorom sa presne vymedzí rozsah obmedzenia rodičovských práv alebo sa uvedenie, že sa rodič pozbavuje rodičovských práv. 

  V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že v konaní o rozvod manželstva a úprave rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu alebo v inom konaní o úprave práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu sa vo výroku rozsudku neuvádza, že sa jeden z rodičov pozbavuje alebo obmedzuje rodičovských práv a v akom rozsahu! 

  V skutočnosti dochádza k obmedzeniu rodičovských práv a povinností obmedzeným stykom, zverením do výchovy a starostlivosti len jednému rodičovi, určením o zastupovaní a spravovaní majetku maloletého dieťaťa len jedným rodičov.

  Striedavá starostlivosť chráni záujem zachovať dieťaťu oboch rodičov a umožňuje súdom rozhodnúť v ich záujme - zachovať im aspoň rekonštruovanú rodinu, keď už došlo k rozchodu alebo rozvodu rodičov.